Algemene voorwaarden

1. Young Engineers Nederland is een franchise-organisatie (hierna: ‘Young Engineers Nederland’) bestaande uit verschillende zelfstandige franchisenemers (hierna: ‘Franchisenemer’). Elke franchisenemer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Een lijst met de verschillende Franchisenemers en hun registratienummers bij Kamer van Koophandel staan vermeld op de website van Young Engineers Nederland (www.youngeng.nl) of zullen op verzoek aan de betreffende Franchisenemer worden verstrekt.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen:

  1. enerzijds de Franchisenemer en haar opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) voor het uitvoeren van haar activiteiten, zoals het geven van naschoolse  wetenschapscursussen, kinderfeestjes, zomerkampen, workshops en evenementen (hierna: ‘Activiteiten’)
  2. anderzijds de Franchisenemer en een partij die ten behoeve van de Activiteiten ruimtes en/of zaken ter beschikking stelt, zoals (klas)lokalen en andere ruimtes (hierna: ‘Betrokkene’).

3. De Opdrachtgever en de Betrokkene vrijwaren de Franchisenemer voor eventuele aanspraken van derden.

4. De Franchisenemer maakt bij het uitvoeren van haar Activiteiten gebruik van ondergeschikten al dan niet al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens de Franchisenemer aanvaarde opdrachten.

5. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden, onverminderd het bepaalde onder artikel 4, mede gehanteerd ten behoeve van de bestuurders van de desbetreffende Franchisenemer en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor deze Franchisenemer werkzaam zijn of waren.

6. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de Franchisenemer voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van haar Activiteiten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door de Franchisenemer wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid beperkt

  1. ten aanzien van haar Opdrachtgever beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde per opdracht en
  2. ten aanzien van de Betrokkene die ter uitoefening van de Activiteiten ruimtes en/of zaken ter beschikking heeft gesteld maximaal € 10.000,-.

Onder alle omstandigheden is indirecte schade of gevolgschade uitgesloten.

8. Tot 14 dagen voor aanvang van de Activiteiten is het mogelijk de opdracht kosteloos te annuleren. Annuleringen vanaf 13 tot en met drie dagen voor aanvang van de Activiteiten worden voor 50% in rekening gebracht. Annuleringen vanaf twee dagen tot op de dag zelf, wordt volledig in rekening gebracht.

9. Betaling van facturen door de Opdrachtgever dienen steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze naast de wettelijke handelsrente ook administratiekosten verschuldigd van € 15,-. Voor zover de Franchisenemer over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is de Opdrachtgever ook de werkelijke gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimumbedrag van € 25,-. Ook over dit bedrag is de Opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.youngeng.nl